Административни услуги, предоставяни от ДГ „Ралица“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване и съгласно чл.28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, Ви предоставяме информация за административните услуги, предоставени от ДГ „Ралица“, представляващи обществени услуги.

ЕЛЕКТРОННО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.docx 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ .PDF