М  И  С  И  Я  :

    Формиране на детето като личност приобщена към общочовешките ценности

В  И  З  И  Я  :

    Утвърждаване на детското заведение като място за сътрудничество между деца,  учители и родители, където, в условията на емоционален комфорт, естетика на средата и взаимоотношенията, децата се чувстват защитени и разбрани, имат право на избор, получават обич и качествена подготовка за училище,  а  компетентни специалисти направляват процесите на развитието им.

Ц  Е  Л  :

    Осигуряване на условия за реализация на потенциала на всяко дете, чрез изграждане на възпитателно-образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията  на  модерното предучилищно възпитание.

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  И  :

 • Повишаване компетентността  на персонала работещ в детското заведение
 • Прилагане на иновационни системи и методи на възпитание, обучение и общуване
 • Превръщане на родителите в активни партньори за постигане на възпитателните и образователни цели

П  Р  И  О  Р  И  Т  Е  Т  И  :

 • Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка 
 • Специализирана подготовка на децата за първи клас и адаптация към социалната позиция „ученик”  за успешно училищно обучение
 • Интегриране и социализация на децата със специални образователни потребности
 • Диференцирана грижа, с акцент върху потенциала за всяко дете, при управление на процеса на личностното му развитие
 • Формиране личността на детето, чрез прилагане техниките на позитивно възпитание
 • Прилагане на интерактивните методи на обучение в условията на детското заведение
 • Формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия
 • Оптимално използване на възможностите на игровата дейност за затвърдяване на знанията и формиране на социално поведение в различни ситуации.
 • Повишаване на ефективността и ефикасността на възпитателно-образователната работа, чрез усъвършенстване на организационната култура и уменията за работа в екип
 • Квалификационна дейност по посока развиване на емоционалната интелигентност на децата
 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда за отглеждане на децата
 • Активно  участие на родителите в  живота  на детската градина  чрез постоянен  диалог,  взаимно  доверие и подкрепа