Бъди един от нас

 

ПРОЕКТ

на тема: „Обичам природата - и аз участвам”

 от национална кампания „За чиста околна среда”

 

           „Земята е наша къщурка зелена

             и нека е чиста добре подредена,

            и нека е топла и нека да свети

                      снежецът през зимата, слънцето -лете!

                    Да кацне в дърветата песен на птиче,

                    Сребриста от рибки ,реката да тича...

              И нека я пазим за тебе, за мене

              Едничка е тази къщурка зелена!”

                                Мая Дългъчева

    Светът в детските очи е добър и красив, вълнуващ и прекрасен, изпълнен с чудни гледки, пеещи поточета, вълшебства и изненади. Да намериш камъче е цяло богатство, да срещнеш буболечка е голямо преживяване, а да стъпиш в локва е приключение. Слънцето, вятърът, дъждът предизвикват радост и удивление, дъгата буди смях, а гръмотевицата–плач. Децата са нетърпеливи да опознаят света, с цялата си искреност и неподправеност, с широко отворени очи и чисто сърце те са готови да се впуснат в необятността.

    Да обичаш тревите, пчелите, камъните, звездите, означава да обичаш хората, да приемаш живота в цялото му многообразие и да се чувстваш отговорен за опазването му. Нашето отношение и начина, по който общуваме с природата могат да засилят тази любов, но могат и да я разрушат. Ние възрастните, сме моделът на поведение, от нас те ще научат това, което ще им е нужно за цял живот.

    Ето защо, пред нас стои нелеката задача да запазим у децата този нестихващ интерес и любопитство към околната среда, да съхраним чувството на единение и обич към природата, и да засилим уважението и респекта към природните сили и дадености.

    Екологичното възпитание не е отделна проява или единична практика, то е дълъг процес в цялостното възпитание на детето - начин на мислене, активна позиция, умение да се живее в единство с природата.

    Настоящият материал представя работата по проект „Бъди един от нас”, осъществяващ се в ОДЗ "Ралица", гр. Пловдив с дейното участие на всички учители, децата от градината и техните родители. Чрез акцентиране върху екологичното възпитание в различни занимания по Природен и Социален свят ние бихме искали нашите възпитаници да придобият нови знания и умения за общуване с природата и да повишим тяхната екологична култура .Проектът предвижда:

 • закупуване на мултимедия–използването на богато онагледен материал ще мотивира децата при овладяването на екологични знания  и практики, както и ще формира траен интерес към учебно-възпитателния процес
 • изграждане на алпинеум в двора на ДГ
 • залесяване на още дървесни видове и храсти /дарение/
 • пребоядисване на всички детски съоръжения /дарение/
 • поставяне на кошчета за разделно събиране на хартия

    С този проект ние имаме намерение да популяризираме  екологичното възпитание, като фактор за по-качествен живот, като желание за промяна и привличане на още съмишленици. Надяваме се да реализираме промяната чрез множество изяви и добри практики, както и да предизвикаме диалог по темата, за да могат всички да разпознаят собствения си здрав интерес и градивна роля. Самите ние, екипът на проекта, ще сме постоянно учещ се организъм, произвеждащ и популяризиращ нови идеи, и реализиращ цялостни конкретни предложения.

Нашият апел е:

Защо да се присъединиш към нас?

Защото имаме нужда от теб!

Защото бъдещето на нашата планета Земя зависи от всички!

Бъди един от нас!

Изготвил:

Валерия Лилова Кирчева–старши учител, ІІ ПКС, ПУП, 26 години педагогически стаж

Елена Костова Чалъкова–старши учител, ІІІ ПКС, ПУП, 18 години педагогически стаж

Елена Василева Хаджиева–учител, ПУП, Магистратура по психология, 5 години  педагогически стаж

Информация за кандидатстващата организация

ОДЗ ”Ралица” се намира в квартал Коматево, град Пловдив

1964г. - Открива се детската градина предназначена за 100 деца.

1986г.- Детското заведение става районна школа по околна действителност.

1995 - 1998г. Работа по експериментална авторска програма

„Социализация на 3-7г. дете, чрез обичайно празничната система на българите” с научен ръководител доц. Ирина Колева.

2006г. - Участие в Национален конференция–125 години предучилищно възпитание, гр. Свищов.

2007г. - 60 години предучилищно възпитание в кв. Коматево

2009г. - 45 години от откриването на ОДЗ ”Ралица”.

2010-2012г.- Децата от детското заведение участват със свои изпълнения в празници и тържества организирани от община Пловдив, печелят награди от екофестивали и тематични изложби с детско творчество.

Основна цел на проекта

Изграждане на екологична култура и отговорност за опазване на природата и съхранение на ресурсите.

Конкретни цели

1.Разширяване познавателната сфера на децата и поддържане  любопитството към природата.

2.Осъзнаване значението на човешката дейност за опазването на водата, въздуха, земята и животните.

3.Овладяване на стратегии за осмисляне на ценността на „живото” в природата.

4.Възпитаване в любов към природата и изразяване на възхищение от красотата и хармонията в природния свят.

Задачи на проекта

1.Да се прилагат подходящи възпитателно образователни дейности за изграждане на природосъобразно поведение на децата.

2.Да се повиши екологичната компетентност на учители, деца и родители.

3.Да се оптимизира екологичната обстановка в района на детското заведение.

4. Да се приобщи кварталната общественост за опазване на територията на детското заведение.

5. Да се формира екологично самосъзнание за пестене на природни ресурси–разделно събиране на хартия и средствата да се закупят дървени играчки и книжки; пестене на вода и ток; работа с рециклирана хартия.

Влияние на проекта

За детското заведение

 • Нараства мотивацията и активността на учителите и децата.
 • Опознаването на различни практики за  намиране на съвместни решения на общи проблеми, които да направят учебния процес още по-интересен както за учителите, така и за децата.

За учителите

 • Развиване на нови умения при разработването и управлението на проект (планиране, работа в екип, използване на нови информационни и комуникационни технологии, организационни умения, управление на бюджет)
 • Прилагане на нови информационни технологии с екологична насоченост при обучението на децата.
 • Създаване на банка от електронни дидактични средства - презентации по темата.

За децата

 • Децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо да се опазва природното богатство.
 • Придобиват нови умения, свързани с екологичното възпитание - да общуват, да взимат решения, да разрешават проблеми, да предлагат творчески подходи, да бъдат отговорни спрямо общата дейност, да работят в екип, да бъдат солидарни.

За родителите

 • Разширяват положителното си отношение към детското заведение поради нарасналия интерес и мотивация на своите деца.
 • Обогатяват своя мироглед и екологичен начин на живот.

Обхват и целева група  

         В ОДЗ ”Ралица” се възпитават и обучават 212 деца от 2 до 7 годишна възраст. Те са разпределени както следва:

2-3 год. - 26 деца

3-4 год. - 56 деца

4-5 год. - 28 деца

5-6 год. - 55 деца

6-7 год. - 47 деца

Екип от съмишленици

 • Родителски комитет „Приятели на децата”
 • Отдел „Екология” към район „Южен”-град Пловдив
 • Читалище „Иван Вазов” при квартал Коматево, град Пловдив
 • Зеленият отбор на България - екологично сдружение
 • Дарители     

Дейности за реализация на проекта

1. Одобряване на организационната система за реализиране на Проекта, подчинен на цели, задачи, актуалност, очаквани резултати и финансова обезпеченост.

2. Сформиране на екип от ентусиасти, включващ учители, деца, родители, представители на обществеността.

3. Образователно възпитателни дейности с децата.

4. Отчитане резултатите от Проекта и презентиране на опита чрез изготвяне на информационно табло, презентации, видео клипове, изложби в квартала и Кметство Район „Южен”.

Календар на дейностите

м. Април

Глобална тема: „Земята – нашият дом”

Ключови думи:дава живот, върти се, рони се, тресе се.

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

І гр.  – „Да посадиш цвете”

ІІ гр. – „ Приказка за корена”

ІІІгр. – „ Пътят на зрънцето”

ПГ – „ Кой замърсява природата?”

Дейности:

 • Презентиране на проекта пред Родителският актив и обществеността – изработване на информационно табло
 • Боядисване на яйца с естествени природни материали
 • Екокошче - Обособяване на кътове за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло във всяка група
 • Изработване на пана от природни материали
 • Педагогическа квалификация – „Формиране основите на екологично образование и възпитание за деца, родители и учители”
 • Училище за родители –Тема: „Събиране и рециклиране на боклука

м. Май

Глобална тема: „ В царството на животните”

Ключови думи: диви, домашни, опасни, беззащитни, приятели.

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Живи къщурки”

ІІгр. – „Да се излюпиш от яйце”

ІІІгр. – „ Цветя с криле”

ПГ – „Изчезнали и изчезващи животни”

Дейности:

 • Изложба на творби от природни материали
 • Наблюдение  - „С какво се хранят пчелите и мравките” – експеримент
 • Училище за родители - „Да отгледаш домашен любимец”
 •  Обособяване на алпинеум с доброволен труд и материали от учители, родители и деца

м. Юни

Глобална тема: „Гората”

Ключови думи: зелена, прохладна, скривалище за животните, хубава.

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Грижовни стопани”

ІІгр. – „Растенията, които лекуват”

ІІІгр. – „Кой засажда гората”

ПГ – „Как ще изглежда Земята без гора?”

Дейности:

 • Екоизкуство - Отбелязване на Световния ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица – 5 юни – изработване на екосувенири
 • Билките на баба – пресъздаване ритуал за  Еньовден
 • Лист по лист – да спасим още едно дърво – акция за събиране на хартия
 • У-ще за родители – „Да приготвим лекарство без аптека"

м. Юли

Глобална тема: „Въздух”

Ключови думи: духа, полъхва, свири, отнася

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Въздухът – предупредител за опасност ”

ІІгр. – „На кого е нужен въздухът?”

ІІІгр. – „Невидимият вълшебник”

ПГ – „Вятърът – бедствие или благодат?”

Дейности:

 • Съвместно изработване на хвърчила с родителите
 • Училище за родители – „Ден без кола” – до детската градина с колело, пеша, с тротинетка
 • Закалителни процедури

м. Август

Глобална тема: „Водата”

Ключови думи: тече, ромоли, гаси пожар, почиства, наводнява

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „За какво ни е нужно кранчето на чешмата ”

ІІгр. – „Водата е нужна”

ІІІгр. – „Пътят на водната капка”

ПГ – „Кой не може без вода?”

Дейности:

 • „Водни вълшебства”
 • Ековаканция
 • У-ще за родители – „ Как да пестим водата”
 • Закалителни процедури

м. Септември

Глобална тема: „Огънят”

Ключови думи : гори, пари, свети, топли, унищожава

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Любопитната свещичка ”

ІІгр. – „На кого да се обадя при пожар”

ІІІгр. – „Играчка - плачка”

ПГ – „Огънят – опасности и правила”

Дейности:

 • Изложба – „Четирите елемента в детските рисунки”
 • „Ден без кола”– до детската градина с колело, пеша, с тротинетка

м. Октомври

Глобална тема – „ Есенно плодородие”

Ключови думи: здравословна, витамини, полезна

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Градината на баба ”

ІІгр. – „Храни и витамини”

ІІІгр. – „Есенно изобилие”

ПГ – „Храната и нашето здраве”

Дейности:

 • Есенен празник
 • „Да бъде гора” – засаждане на дървета в двора на детското заведение от деца, родители и учители, подарени от Зеленият отбор на България

м. Ноември

Глобална тема: „Човекът”

Ключови думи: добър, разумен, грижовен, еднакви

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Растем силни и здрави ”

ІІгр. – „Аз и моето тяло”

ІІІгр. – „Пътят на боклука”

ПГ – „Млади природозащитници”

Дейности:

 • Екоревю
 • Разделно събиране на боклука и предаване на хартията
 • Спортен празник
 • Изработване на къщички за птици с родителите

м. Декември

Глобална тема: „В царството на годишните сезони”

Ключови думи: пролет, лято, есен, зима

Учебни ситуации по Образователно направление „Природен свят”:

Ігр. – „Зима е навън ”

ІІгр. – „Вълшебства около мен”

ІІІгр. – „Зимни празници”

ПГ – „Дърветата през различните годишни времена”

Дейности:

 • Фестивал „Фантазия с природни материали”
 • Най-голямото пано „ Четирите годишни времена”
 • Базар на сурвачки